آجیل

  • Lock Nuts

    آجیل قفل کنید

    مهره های قفل متریک همه از ویژگی هایی برخوردارند که عملکرد "قفل" غیر دائمی را ایجاد می کند. مهره های قفل گشتاور غالب بر تغییر شکل نخ متکی هستند و باید از آچار خارج و خاموش شوند. آنها شیمیایی نیستند و دما مانند Nylon Insert Lock Nuts محدود نیست اما استفاده مجدد از آنها هنوز محدود است.