پیچ و مهره های سوکت شش ضلعی

  • Hexagon Socket Bolts

    پیچ و مهره های سوکت شش ضلعی

    پیچ و مهره های سوکت شش ضلعی برای بستن دو یا چند قسمت به یکدیگر استفاده می شود تا مونتاژ تشکیل شود یا به دلیل اینکه نمی تواند به عنوان یک قطعه ساخته شود یا اجازه می دهد تا تعمیر و نگهداری و تعمیر جدا شود. پیچ و مهره سوکت شش گوش بیشتر در کارهای تعمیر و ساخت استفاده می شود.