پیچ و مهره های هگز

  • Hex bolt

    پیچ و مهره سحر و جادو

    پیچ و مهره های سحر و جادو برای بستن دو یا چند قطعه به یکدیگر استفاده می شود تا مونتاژ تشکیل شود یا به دلیل اینکه نمی توان آن را به عنوان یک قطعه ساخت یا اجازه می دهد تا تعمیر و نگهداری و تعمیر جدا شود. پیچ و مهره های هگز بیشتر در کارهای تعمیر و ساخت استفاده می شوند. آنها دارای یک سر شش ضلعی هستند و دارای نخ های ماشین برای یک کار سخت و خشن هستند.