میله های کامل رشته ای

  • Full Threaded Rods

    میله های کامل

    میله های با نخ کامل اتصال دهنده های متداول و در دسترس است که در چندین برنامه ساختمانی استفاده می شود. میله ها به طور مداوم از یک انتها به انتهای دیگر نخ می شوند و اغلب به آنها میله های کاملاً رشته ای ، میله redi ، میله TFL (طول کامل موضوع) ، ATR (میله همه نخ) و نام های دیگر و نام اختصاری گفته می شود.