واشر تخت

  • Flat Washers

    واشر تخت

    واشرهای تخت برای افزایش سطح یاتاقان یک مهره یا سر اتصال دهنده استفاده می شوند در نتیجه نیروی بستن را در یک منطقه بزرگتر گسترش می دهند. آنها می توانند هنگام کار با مواد نرم و سوراخهای بزرگ یا نامنظم مفید باشند.