پیچ و مهره های سر فلنج

  • Flange Head Bolts

    پیچ و مهره های سر فلنج

    پیچ و مهره های سر فلنج برای بستن دو یا چند قسمت به یکدیگر استفاده می شود تا مونتاژ تشکیل شود یا به دلیل اینکه نمی توان آن را به عنوان یک قطعه ساخت یا اجازه می دهد تا تعمیر و نگهداری و تعمیر جدا شود. پیچ و مهره های سر فلنج بیشتر در کارهای تعمیر و ساخت استفاده می شود. آنها دارای سر سر فلنجی هستند و دارای نخهای ماشین برای یک کار سخت و خشن هستند.