پیچ و مهره گل میخ دو سر

  • Double End Stud Bolts

    پیچ و مهره گل میخ دو سر

    پیچ و مهره های گل میخ دو سر اتصال دهنده های رزوه ای هستند که در هر دو انتهای آنها یک نخ با یک قسمت نخ نخ شده در بین دو انتهای رزوه دارد. هر دو انتها دارای نقاط پاره شده هستند ، اما نقاط انتخاب شده گرد ممکن است به انتخاب سازنده در هر دو یا هر دو انتهای آن ساخته شود. گل میخ های دو سر به گونه ای طراحی شده اند که در جایی که یکی از انتهای رزوه در یک سوراخ شناور نصب شده باشد و یک مهره شش گوش استفاده شود انتهای اتصال یک سطح بر روی سطحی که گل میخ درون آن قرار دارد